• EbookTripleSystems01.png
  • ECatalogueTripleSystems01.jpg
  • HardwareTripleSystems01.png
  • ItOutsourceTripleSystems01.png
  • OpenGLSolutionTripleSystems01.png
  • WebSolutionTripleSystems01.png

Term Condition

เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด กำหนดและกลั่นกรองออกมาด้วยเหตุและผล และจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมกับลูกค้าที่ใช้บริการกับเราเป็นอย่างมากเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด

ดังนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ทันที ที่ผู้ใช้บริการ เริ่มต้นใช้บริการกับบริษัท และ บริษัทถือว่า ผู้ใช้บริการได้รับตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้แล้ว

Domain Condition

1. หากไม่ได้ใช้งานโดเมนดังกล่าวจะไม่สามารถ เรียกค่าบริการคืนได้

2. หากท่านได้ทำการจดทะเบียนโดเมนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้ ท่านต้องจดทะเบียนโดเมนใหม่

3. หากท่านไม่ได้รับใบแจ้งหนี้การจดทะเบียนโดเมน / ต่ออายุโดเมน / ย้ายโดเมน / โฮส์ตติ้ง ท่านสามารถติดต่อรับใบแจ้งหนี้ ได้ที่ฝ่ายบัญชี และ บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ถือว่าการชำระค่าบริการถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการทุกท่าน แม้จะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากทาง บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ท่านก็ต้องชำระค่าบริการ ทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากโดเมนของท่านหมดอายุไปจนไม่สามารถต่ออายุได้อีก หรือเว็บไซต์ของท่านเข้าใช้งานไม่ได้

4. หากท่านลืมรหัสผ่านสามารถขอรับรหัสผ่านได้โดยตรงจากอีเมล์ที่ท่านเคยสมัครใช้บริการครั้งแรกกับ บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด เท่านั้น และทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด จะไม่ส่งรหัสผ่านแก่อีเมล์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากอีเมล์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นมีเอกสารแนบ)

5. การแจ้งย้ายโดเมนเมน จะต้องดำเนินการแจ้ง Unlock Domain และขอ Authorization Code ก่อนจะถึงเวลาโดเมนหมดอายุ ประมาณ 30 วัน และหากกระทำการย้ายโดเมนก่อนวันหมดอายุ หรือใกล้วันหมดอายุ ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากโดเมนเนม ของท่านต้องต่ออายุกับทางบริษัทก่อน

6. การต่ออายุโดเมนเนม จะต้องดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมก่อนวันหมดอายุ ประมาณ 30 วัน และหากท่านทำการต่ออายุโดเมน ในวันที่ใกล้หมดอายุ หรือ หมดอายุไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นหากโดเมนเนมของท่านใช้งานไม่ได้

Domain Packages Condition

อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อ ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้บริการ triplesystems.com มีข้อกำหนดในการใช้บริการดังนี้ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฏระเบียบต่างๆ ที่กำหนด และที่จะกำหนดขึ้นใน ข้อกำหนด นี้อย่างเคร่งครัดหาก "ผู้ใช้บริการ" ละเมิด หรือพยายามละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้ข้อหนึ่งข้อใด "triplesystems.com" จะทำการบอกกล่าว และ ตักเตือนไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ของ "ผู้ใช้บริการ"ที่ได้ลงทะเบียนไว้ถ้า"ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดนี้อีก "triplesystems.com"จะยกเลิกการให้บริการโดยทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ในการใช้บริการ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องไม่กระทำการในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือกระทำการใดอันเป็นความผิดทั้งทางกฏหมายแพ่ง กฏหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้ง กฎหมาย กฏระเบียบ หรือเงื่อนไขต่างๆ ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

ามรับส่งข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ หรือในทางที่ผิดกฏหมาย หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นเอกสารซึ่งทางราชการตีความว่าเป็นการข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน

"ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ก็ตามอันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือ ไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เปิดเผย และ/หรือ เผยแพร่ข้อความที่ผู้อื่นส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ไม่กระทำการส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยไม่มีที่อยู่ที่ใช้ในทางธุรกิจจริง (SPAM MAIL) ไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ไม่เขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหากมีข้อโต้แย้งใดเกี่ยวกับความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าวมานี้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำจากบุคลากรใด ๆของ "ผู้ใช้บริการ" แล้ว "ผู้ใช้บริการ" จะยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของ "ผู้ใช้บริการ" แต่เพียงฝ่ายเดียว

ห้าม "ผู้ใช้บริการ" สืบค้นข้อความ และ/หรือบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในเครือข่าย "triplesystems.com"และ เครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกัน "ผู้ใช้บริการ" จะต้องรักษารหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นอย่างดี โดยต้องตรวจสอบป้องกันและ ไม่ยอมให้บุคคลภายนอก บุกรุกเข้าระบบเครือข่าย ของ "triplesystems.com" ที่มีอยู่แล้วผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน ของ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น

"triplesystems.com" ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายประการใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของ "triplesystems.com" เช่นวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้าของแฟ้มข้อมูล หรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ในกรณีที่ส่งผิดสถานที่ หรือเกิดความผิดพลาดในข้อมูล/หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้ อื่น ๆ โดย ในกรณี ที่เกิดความเสียหายที่นอกเหนือ การควบคุม ขึ้น "triplesystems.com" จะทำการคัดลอกข้อมูลล่าสุด จากระบบสำรองข้อมูลออกมา โดยจะแจ้งให้ "ผู้ใช้บริการ" ทราบทาง อีเมล์ ของ "ผู้ใช้บริการ"

"ผู้ใช้บริการ" จะอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกภายในองค์กรรวมทั้งบริษัทฯ ในเครือของ "ผู้ใช้บริการ" เป็นผู้ใช้บริการเท่านั้น ห้าม "ผู้ใช้บริการ" โอนสิทธิการใช้บริการ หรือนำสิทธิการใช้บริการไปจำหน่ายต่อ โดยวิธีการใดๆ และ/หรือ ยินยอมให้บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นใช้บริการหรือร่วมใช้บริการ ไม่ว่ากระทำเพื่อการกุศล หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

"ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใส่ และ/หรือ ใช้โปรแกรมที่ทำให้ทรัพยากรของระบบ ลดต่ำลงอย่างมาก รวมถึงการรับส่งข้อมูลมากเกินความจำเป็น ถ้า "triplesystems.com" ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้งมา "triplesystems.com" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการกับ "ผู้ใช้บริการ" ชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบเสร็จสิ้นหากการตรวจสอบพบว่า "ผู้ใช้บริการ" กระทำดังกล่าวจริง "triplesystems.com" จะติดประกาศ และ ส่งอีเมล์ เตือนไปยัง อีเมล์ ที่ "ผู้ใช้บริการ" ได้ลงทะเบียนไว้หาก "ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด นี้อีก "triplesystems.com" จะยุติการให้บริการ ในทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

"triplesystems.com" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการในทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ของ "ผู้ใช้บริการ" เกิดขึ้นอีก ภายหลังจากการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย ทางประกาศ และ/หรือ ทางอีเมล์ที่ "ผู้ใช้บริการ" ลงทะเบียนไว้ โดย "ผู้ใช้บริการ" มีสิทธิ์ที่จะ ยื่นหนังสือคัดค้าน การแจ้งเตือนนั้น ๆ ภายใน 7 วัน นับจากวัน ประกาศ และ/หรือ ส่งทางอีเมล์

Hosting Condition

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่รับให้บริการ hosting สำหรับเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ ที่ให้บริการ download ไฟล์ผิดกฏหมาย เช่น ไฟล์โปรแกรมลิขสิทธิ์, ไฟล์นามสกุล .mp3 ลิขสิทธิ์ หรือไฟล์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ mp3 รวมทั้งนามสกุลไฟล์ที่พยายามหลบเลี่ยง แต่หากเจ้าของเว็บไซต์ เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์เอง สามารถให้ download ได้ในทุกกรณี รวมทั้ง Script ผิดกฏหมาย เช่น IRC Bot, Game Bot, Chat Bot, Msn Bot, Proxy Server, Mail Bomb, และรวมถึง Script ที่ใช้ในการโจมตี Server ทีอื่น หรือเพื่อทำการทดสอบ Server

2. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อลามกอนาจาร หรือส่อแววไปในทางลามกลามกอนาจาร หรือเส้นทางหรือลิ้งค์ที่นำไปสู่เว็บลามากอนาจาร

3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบการเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป

4. เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือ ทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนา (ไม่ว่าจะ เป็น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอื่นใด) หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา

5. บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการจัดแบ่งพื้นที่ย่อย หรือนำทรัพยากรของบริษัทออกจำหน่าย หรือให้บริการกับเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อน

6. เว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่ใช้บริการกับ บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ แล้วหากบริษัทตรวจพบการกระทำ หรือกิจกรรมใดๆ ภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อันเป็นการ ละเมิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดัดแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบ หรืออาจงดให้บริการกับเว็บไซต์นั้นๆ ทันที โดยบริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือ รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ

7. บริษัทจะมี backup ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทุกวัน โดยที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ backup ข้อมูลของตัวเองจาก Control Panel ซึ่งสามารถ backup ได้ทุกวัน โดยบริษัทไม่ได้นำเนื้อที่ backup ไปรวมกับเนื้อที่ใช้งานจริงและผู้ใช้บริการ จะต้อง download ข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้บริการเองบ้าง เพราะไม่สามารถ รับประกันได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่ backup นั้นถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด แต่ถ้ามีปัญหาทางบริษัทจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อจะนำข้อมูลของท่านกลับมาให้ได้

8. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการปรับลดบริการใดๆ ลงจากที่ได้รับในตอนแรกหรือยกเลิกการใช้งาน กับบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน

9. บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ยินดีคืนค่าบริการให้ในส่วนที่อยู่ในระยะสัญญาการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ของระบบจากบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าได้รับความบริการส่วนที่ใช้ไปแล้วคืนได้และ ในทางกลับกันหากบริษัทตรวจพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องมา จากความผิดพลาดของระบบ แต่เกิดจากผู้ใช้บริการเอง ทางบริษัท ไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ

10. กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขตรงตามกำหนดของบริษัท บริษัทสามารถปิด account ของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราวก่อน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบจนกว่าลูกค้า ชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการ เกินนานเกินกว่า 30 วัน บริษัทสามารถ ปิด และ ลบ ไฟล์ใน Server ทิ้งทั้งหมดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด ที่มีอยู่ใน account นั้น

11. ผู้ใช้บริการไม่สามารถร้องขอให้ทาง บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด เปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ต่าง ๆ ซึ่ง เป็นสากลและ มาตราฐานของทางระบบโดยเด็ดขาด ยกเว้น Dedicated Server แต่หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แลแก้ไข Config ไปแล้วเกิดปัญหาขึ้น ทาง บริษัท จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

12. หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง และใช้ทรัพยากรของ Server เกินกำหนด หรือทำให้ Server เกิดปัญหา บริษัทจะระงับยกเลิกการใช้งาน ของ account โดยทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าเจ้าของ account จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไข บริษัท สามารถปิด account ได้ อย่างถาวร โดยจะไม่คืนเงินและไฟล์ให้ เจ้าของ account นั้นๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

13. ข้อมูลของลูกค้าถือว่าเป็นความลับทางบริษัทไม่ขอทำธุรกรรมใดๆ กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโดเมนที่แท้จริง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและการขอรับ user และ password หรือรายละเอียดการใช้งาน หรือการทำธุรกรรมต่างจากเจ้าของโดเมน จะต้องกระทำ โดยผ่านทางอีเมล์เท่านั้น และอีเมล์ที่ใช้จะต้องเป็นอีเมล์ ที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทครั้งแรกเท่านั้น

Email Condition

1. ท่านสามารถส่งอีเมล์ได้ไม่จำกัด ภายใน Domain เดียวกัน และสามารถส่งให้ Domain อื่นได้ครั้งละ 39 ฉบับ โดยนับรวม TO, CC, BCC ด้วย

2. เพื่อป้องกันการส่ง Spam และ เครื่อง Computer ติด Virus โดยที่ท่านไม่รู้ตัว ในกรณีใช้โปรแกรมดึงเมล์ ต่างๆ เช่น Outlook, MS Outlook ทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการ Connection กับ Server ไว้ที่ 60 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง

3. หากท่านใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้งทางระบบจะ Lock Account ของท่านทันทีเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง และท่านสามารถปลด Lock ได้ที่ฝ่ายเทคนิค

4. ห้ามมิให้เว็บไซต์ที่มีการทำ "Spamming" โดยการส่ง Email จำนวนมาก อันเป็นการรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รวมถึงการส่ง Email ใดๆ ที่เป็นการ คุกคาม ข่มขู่ผู้อื่น

5. หาก บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ตรวจพบการส่ง "Spam Mail" ออกจาก account ใด ทางบริษัทมีสิทธิ์ระงับ account นั้นๆ หรือระงับการส่งเมล์ หรือ ระงับการใช้งาน hosting ทั้งหมด จนกว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกการกระทำ ดังกล่าว หาก account นั้น ๆ ถูกระงับการใช้บริการในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ

6. บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด ใช้ระบบ Backlist เพื่อป้องกัน Spam ที่เป็นมาตรฐาน และยอมรับว่าเป็นระดับสากลและนิยมใช้กันทั่วโลกท่านจะไม่สามารถติดต่อทางอีเมล์กับ Domain หรือ IP ที่ติด Backlist และไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องขอให้ปลด Block แต่อย่างใดเพราะความผิดพลาดนี้ไม่ได้เกิดกับบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด แต่หากเกิดจากเจ้าของ Domain หรือเจ้าของ IP ไม่ได้ดูแล Server ของตนเองอย่างทั่วถึง แต่หากปล่อยให้มีการส่งเมล์เป็นจำนวนมากออกจาก Server และทางบริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด เองก็จำเป็นจะต้องสร้างการป้องกัน ให้กับลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

Web Solution Condition

สมาชิก รับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม นโยบาย และ ข้อตกลง ในการให้บริการของ triplesystems.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-611-1357, 0-2214-6536-7

บริการ Web Solutions triplesystems.com เป็นบริการที่ให้ ข่าวสารข้อมูล และสาระต่างๆ ให้กับ สมาชิก ในรูปแบบ Web Solutions โดยมีระบบให้สมาชิกสามารถแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ท่านเอง ซึ่งสามารถ เข้าถึงโดยใช้ชื่อ URL ( หรือ โดเมนเมน ) ที่ สมาชิก เป็นเจ้าของเอง โดย สมาชิก ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม กฏระเบียบ ที่ออกโดย TripleSystems.com ซึ่งมีดังนี้

- อายุ 15 ปี ขึ้นไป

- มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเตอร์เนตห้ามมิให้สมาชิกสร้างความเสียหาย เดือดร้อน แก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมล์โฆษณา เว็บไซต์ ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล์หรือ ทำการโฆษณาเว็บของตนด้วยรูปแบบที่สร้างความรำคาญ เสียหายให้แก่ผู้อื่น

- ให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง และ คอยดูแล และ แก้ไข ข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งมีอีเมล์สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

- กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไขการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมทาง triplesystems.com จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง อีเมล์ หรือ ผ่านทาง เว็บไซต์ www.triplesystems.com โดย triplesystems.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ

- triplesystems.com ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

- triplesystems.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือ ปัญหาต่างๆ ที่มีผู้นำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี

- ข้อมูลและ เนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ ผิดกฏหมาย และ/หรือ สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น

- การติดต่อระหว่าง TripleSystems กับสมาชิกจะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาในการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับ บริการ สามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือกรอกแบบฟอร์ม ติดต่อ TripleSystems ได้ในหน้าเว็บเฉพาะสมาชิก

- บริการ Web Solutions เป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนสมาชิกเพียงชำระค่า จดโดเมนเนม พื้นที่ และค่าติดตั้ง เว็บกึ่งสำเร็จรูป ในครั้งแรก และ ปีต่อไปชำระ เพียงค่าต่ออายุชื่อ และพื้นที่ตามการใช้งานที่ท่านต้องการได้ ซึ่งมีบริการให้เลือกสรร นอกจากท่านต้องการให้มีการจัดทำรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ซึ่งมีการชำระค่าบริการ เต็มจำนวน ทาง TripleSystems ขอสงวนสิทธิ์ ในการบริหารโลโก้ของ TripleSystems ในเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว

- ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ต่างๆที่ TripleSystems.com เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในเว็บของสมาชิกนั้น ทางบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามมิให้สมาชิกคัดลอก ทำซ้ำ หรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

- triplesystems.com มีการจัดทำเว็บไซต์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เบื้องต้น โดยมีการจัดทำเนื้อหา และรูปแบบตามที่ท่านมีการเลือกโครงสร้างนั้นๆ บนโครงสร้างที่บริษัทฯ ได้ออกแบบไว้แล้ว กรณีที่ท่านมีความต้องการที่นอกเหนือ จากเงื่อนไขสามารถให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ซึ่งมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามลักษณะงานที่ต้องการ

- แนวคิดของ TripleSystems คือ จะทำการพัฒนาระบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลักอย่างไรก็ตามทาง triplesystems.com ยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือ คำแนะนำ ของ สมาชิก ทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุง บริการต่อไป

- บริการ Web Solutions นี้ ไม่ใช่บริการเว็บโฮสติ้งดังนั้นทางเราจึงไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บ การป้อนข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บกึ่งสำเร็จรูปของท่าน ไม่ต้องใช้โปรแกรมสร้างเว็บใดๆ ใช้เพียงบราวเซอร์ที่เล่นอินเตอร์เน็ต ส่งรูป และข้อความ คล้ายการส่งอีเมล์ โดยเรามีการจัดทำโฮมเพจและระบบจัดการให้ท่านเพื่อท่านสามารถจัดการจัดรูป และตัวอักษรให้เอง

- triplesystems.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพสมาชิก ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของ triplesystems.com

- โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียน แล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ต้องเปิดเว็บไซต์ ใหม่ แล้วขอย้ายข้อมูลจากเว็บเดิม

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เป็นเจ้าของโดเมนเนมสมาชิกสามารถทำการแก้ไขข้อมูลการเป็นเจ้าของโดเมนเนมได้ ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำหนังสือยืนยันการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีการส่งหลักฐานดังกล่าวให้กับ ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทรับทราบก่อน จึงสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ได้

- การลาออกจากการเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการ Web Solutions มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ซึ่งโดเมนเนม นั้นของสมาชิกยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ สมาชิกท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งาน สำหรับ จัดทำเว็บไซต์ ของตนเอง ได้ตามปกติ

บริษัท ทริปเปิ้ล ซิสเต็มส์ จำกัด
16 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

qrcode

applyjobsonline