บัญชีแยกประเภท

* สามารถเลือกรายการเพื่อออกรายงานบัญชีแยกประเภทต่างๆ

Add General Ledger - Open GL Solution

Add General Ledger - Open GL Solution

* สามารถบันทึกเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล, รายละเอียด วันที่ในระบบได้

* สามารถกำหนดเงื่อนไขการออกรายงานต่างๆ ได้ด้วย

GL Report - Open GL Solution

GL Report - Open GL Solution

เพื่อออกเป็นรายงานบัญชีแยกประเภททั้งหมด หรือ ตามสินทรัพย์, ตามหนี้สิ้น, ตามทุน, ตามรายรับ หรือ ตามรายจ่ายของประเภทบัญชีนั้น พร้อมทั้งระบุแหล่งข้อมูล หรือ เลือกเป็นช่วงวันต่างๆ ที่เราต้องการ หรือ เป็นรายละเอียดต่างๆ ตามที่เราต้องการได้ด้วย
* สามารถกำหนดหัวข้อต่างๆ รวมไว้ในรายงาน และรวมทั้งยอดรวมย่อยที่ต้องการได้ด้วยเช่นกัน
* การเรียงลำดับของรายงานสามารถกำหนดเรียงได้ตาม วันที่, แหล่งข้อมูล, รายละเอียด และบัญชี
* การรวมยอดรวมย่อยตามคอลัมน์ที่มีการเรียงลำดับแล้ว
* รายงานต่างๆ รวมรายการประจำวันต่างๆ ที่มีการผ่านรายการมาจากระบบอื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน
* การเชื่อมโยงกันทำให้เราทราบถึงที่มีของรายการประจำวันต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
* ในบัญชีแยกประเภทสามารถเข้าไปดูแบบลงลึกสำหรับรายการบัญชีแยกประเภทที่เกิดขึ้น

GL Accural Report - Open GL Solution

GL Accural Report - Open GL Solution

ของการเกิดรายการขายต่างๆ (sales journals) หรือ สมุดรายวันขาย

Sales Journal - Open GL Solution

Sales Journal - Open GL Solution

รายการซื้อต่างๆ (purchase journals) หรือ สมุดรายวันซื้อ

Purchase Journal - Open GL Solution

Purchase Journal - Open GL Solution

หรือ รายงานภาษีต่างๆ

GL Tax Report - Open GL Solution

GL Tax Report - Open GL Solution

* การสร้างรายงานต่างๆ สามารถทำได้เพียงการเชื่อมโยงหรือหน้าจอเดียวเท่านั้น

Multiple GL Report - Open GL Solution

Multiple GL Report - Open GL Solution

* การใส่เงื่อนไขสำหรับการทำรายงานเป็นตัวกำหนดให้เกิดรายงานนั้นขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>