ระบบสินค้าคงคลัง

* วัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบสำหรับสินค้าต่างๆ

Add Part - Open GL Solution

Add Part - Open GL Solution

มีการเชื่อมโยงไปบัญชีแยกประเภทคลังสินค้า, รายรับ, รายจ่าย และภาษีต่างๆ
* ข้อมูลต่างๆ สำหรับการผลิตหรือประกอบสินค้าจะมีสัดส่วนหรือสูตรที่มาได้พอดีกัน
* สินค้าประกอบ (สินค้าที่ได้จากการผลิต)

Add Assembly - Open GL Solution

Add Assembly - Open GL Solution

มีการเชื่อมโยงบัญชีแยกประเภทของรายรับ  และภาษีต่างๆ
* รายการบริการต่างๆ

Add Service - Open GL Solution

Add Service - Open GL Solution

มีการเชื่อมโยงไปบัญชีแยกประเภทของรายรับ, รายจ่าย และภาษีต่างๆ

* สินค้าคงคลังจะถูกบันทึกไว้เมื่อมีรายการซื้อ
* ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนขายสินค้าจะถูกทำการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทเมื่อมีรายการขายเกิดขึ้นในระบบ
* ค่าใช้จ่ายของงานด้านบริการจะถูกบันทึกเมื่อมีการซื้อเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจนั้น
* ไม่สามารถกำหนดลำดับรายการของการเกิดสินค้าคงคลังได้ โดยมีการเรียงลำดับตามรายการที่เกิดขึ้นในระบบเท่านั้น
* ยอดคงเหลือของวัตถุดิบ หรือ สินค้าเกิดขึ้นจากใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย (มีการทำการรับสินค้าหรือวัตถุดิบเท่านั้น)

Vendor Invoice - Open GL Solution

Vendor Invoice - Open GL Solution

* การเก็บคลังสินค้าสามารถกำหนดที่เก็บคลังสินค้าได้หลากหลาย หรือ สินค้าสามารถเก็บได้มากกว่าหนึ่งคลังสินค้า (warehouses)

Warehouse - Open GL Solution

Warehouse - Open GL Solution

* จัดส่ง / รับสินค้าเมื่อมีรายการซื้อ-ขายเกิดขึ้นได้ในระบบ
* สามารถโอนย้ายระหว่างคลังสินค้าแต่ละตัวได้ด้วยเช่นกัน
* ในระบบมียอดคงเหลือของสินค้าชุดหรือ สินค้าผลิต (stock assemblies)

Stock Assembly - Open GL Solution

Stock Assembly - Open GL Solution

สามารถกำหนดหรือคำนวณยอดคงเหลือในมือของสต๊อกสินค้าผลิต หรือ สินค้าชุดได้ผ่านทางหน้าจอ  (assembly screen)
* สามารถกำหนดรูปแบบรายงานได้ตามเงื่อนไขที่เราต้องการ

Inventory - Open GL Solution

Inventory - Open GL Solution

* รายงานต่างๆ เรียงตามหัวข้อของรายงานนั้น

Inventory List - Open GL Solution

Inventory List - Open GL Solution

* ระบบเพิ่มความสะดวกด้วยการเก็บรายการราคาต่างๆ ของผู้ขายต่างๆ และลูกค้าต่างๆ เพื่อทราบว่า สินค้าชนิดเดียวกันมีการเสนอราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนที่สั่ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สำหรับรายงานได้ด้วยเช่นกัน

Price List - Open GL Solution

Price List - Open GL Solution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>